Jump to content

Recommended Posts

ใครมีความรู้ ใครสนใจ มาแลกเปลี่ยนความเห็น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันครับ :D

 

ตอนนี้ใช้

GLOCK 19 G4

GLOCK 26 G3

FN P 9-17

LCP. 380+ laser

Link to comment
Share on other sites

ใครมีความรู้ ใครสนใจ มาแลกเปลี่ยนความเห็น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันครับ :D

 

ตอนนี้ใช้

GLOCK 19 G4

GLOCK 26 G3

FN P 9-17

LCP. 380+ laser

 

โห้ย พ่อค้ากะเอาไว้เกร็งราคาเหรอ

Link to comment
Share on other sites

นานๆซ่อมทีครับผม ลูกมันแพงงงงง อิอิ

 

ทั้งลูกซ้อมลูกจริง ไม่ได้ยิงมาหลายเดือนแล้วเหมือนกัน

 

ลูกจริงขายกินไปหลายกล่องแล้ว เหลือแค่พอใช้ ;)

Link to comment
Share on other sites

:0085::0018::0082:

 

การขออนุญาต ให้มี และ ใช้ อาวุธปืน โอนจากบุคคล มรดก ย้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

- บรรลุนิติภาวะ

- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

 

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

- ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต

ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ

- บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ

และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป

- ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน

หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น

หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร

ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

- หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป

หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

- พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

มาประกอบการพิจารณา

- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล

- หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน

- สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)

ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน

- ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)

ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย

- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

มาประกอบการพิจารณา

- นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

 

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)

- ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน

30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย

- ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา

- สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

- ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย

- ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ

- ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ

นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น

- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

- นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

 

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน

- ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่

วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย

- นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

- ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท

- ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท

2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท

3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท

4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม 1 บาท

ร้อยละหรือเศษของร้อย

5. ใบแทนใบอนุญาต

- ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน ฉบับละ 20 บาท

เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

- ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม ฉบับละ 15 บาท

หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

- ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท

 

 

หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง

วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0-2356-9552

 

Credit คุณ วิช 16/08/2008 http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=3.0

Link to comment
Share on other sites

แวะมาดูตอนตี 5 สวยๆทั้งนั้น คิดจะซื้อหลายครั้งแล้ว อยากได้แต่ต้องจ่ายเท่าไหร่นี้สิพี่บอกที

Link to comment
Share on other sites

แวะมาดูตอนตี 5 สวยๆทั้งนั้น คิดจะซื้อหลายครั้งแล้ว อยากได้แต่ต้องจ่ายเท่าไหร่นี้สิพี่บอกที

ก่อนซื้อปืนต้องไปยื่นขออนุญาต (ขอ ป3) ซื้อก่อน ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะต้องไปขอนายอำเภอของที่อยู่ ถ้าอยู่กรุงเทพต้องไปขอที่ สน.สก. หรือวังไชยาที่เดียว (อยู่แถวๆแยกสนามม้านางเลิ้ง ตรงข้าม ธกส. สำนักงานใหญ่)

 

 

ปืนมีหลายขนาด หลายแบบ

 

ทั้งหมดนั้นก็มีหลายแบบหลายรุ่น ราคาก็แตกต่างกันไป ปืนสั้น ราคาก็มีคั้งแต่ 60,000 กว่า ไปถึงหลายแสน

 

ปืน กึ่งออโต(หรือปืนแม๊กกาซีน) ใช้ลูกขนาด .22 7.65 (.32).380 9 ม.ม. 11 ม.ม.(.45)

 

ราคาปืนแต่ละร้านจะตั้งไม่เท่ากัน ข้อมุลราคาที่พอค้นได้ของเดือน พ.ค. ปืนมีหลายรุ่น

 

ราคารุ่นนิยมที่เป็นปืนตลาดๆ ดูไปคร่าวๆ ก็แล้วกัน

 

glock 19 GEN4 - 85,000+-

glock 26 GEN4 - 80,000+-

glock บางร้านตั้งที่ 88,000 ก็มี

 

CZ 75 Compact 87,000 +-

CZ 75 B OMEGA 90,000 +-

CZ 75 SP-01 Shadow 01 98,000

tarrus .38 , 9ม.ม. 68000

Colt gold cup 11.ม.ม.หรือ .45 115,000

Kimber stainless pro raptor .45 108,000

Kimber stainless Gold match ll.45 112,000

 

 

ปืนรีวอลลเว่อร์ (ลูกโม่) ลูกขนาด .22 .32 .38 .357 .44 เป็นต้น

 

s&w (สมิท) 686 .357 90,000.-

S&W 637 80,000 บาท

S&W 642 80,000 บาท

 

.357 Ruger SP100 4 นิ้ว 79K

.357 S&W 686 6 นิ้ว 130K

.357 S&W 686 6 นิ้ว 115K

.357 S&W 686 6 นิ้ว 150K

.357 S&W 686 6 นิ้ว 110k

 

ปืนขนาด .357 กับ .45 จะขอ ป3 ยากนิด

อาจจะต้องเอกสารประกอบเพิ่มอีกหลายอย่าง เช่น บัตรสมาชิกสนามยิงปืน ใบรับรองการอบรม เป็นต้น

รวมถึงใครมีประวัติอาชญากรรมก็จะขอยาก(ทุกขนาด หรือ/และอาจต้องทำทัณฑ์บนด้วย)

 

ขอ ป3 บางอำเภอ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต อาจจะต้องช่วยบำรุงอำเภอ บางอำเภอไม่เสีย

ส่วนขอ ป3 กรุงเทพ ที่วังไชยา ไม่เสีย แต่รอผลอนุมัติ 45 วัน

Link to comment
Share on other sites

ที่สนใจก็glock 19 GEN4 - 85,000+-

ที่สำคัญตรงที่ นายอำเภอ นี้ละ คงรู้ใช่ป่ะ อิอิ เรามันคนธรรมดาที่อยากซื้อแบบถูกกฎหมาย

Link to comment
Share on other sites

ก่อนซื้อปืนต้องไปยื่นขออนุญาต (ขอ ป3) ซื้อก่อน ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะต้องไปขอนายอำเภอของที่อยู่ ถ้าอยู่กรุงเทพต้องไปขอที่ สน.สก. หรือวังไชยาที่เดียว (อยู่แถวๆแยกสนามม้านางเลิ้ง ตรงข้าม ธกส. สำนักงานใหญ่)

 

อยากได้มาก glock 19 แต่ดูแนวโน้มแล้วยากมาก โดยเฉพาะใบ ป3 พี่พอมีข้อแนะนำบ้างหรือเปล่าครับ...

 

ผมอยู่สมุทรปราการ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน

Link to comment
Share on other sites

อยากได้มาก glock 19 แต่ดูแนวโน้มแล้วยากมาก โดยเฉพาะใบ ป3 พี่พอมีข้อแนะนำบ้างหรือเปล่าครับ...

 

ผมอยู่สมุทรปราการ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน

 

 

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

- หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน

หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น

หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร

ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

- หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป

หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

- พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

- หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

มาประกอบการพิจารณา

- หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

ถ้าเตรียมเอกสารพร้อม ประวัติเราขาวสะอาด ยิ่งไม่เคยมีปืนมาก่อน

ตามปกติ นายอำเภอจะต้องเซ็นอนุญาตให้ จะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตไม่ได้

ยื่นตามปกติแล้ว ถ้านายอำเภอไม่อนุญาต ก็ติดต่อขอทราบเหตุผลจากนายอำเภอ หรือ

ติดต่อ คุยกับปลัด หรือ หน้าห้องเลยว่า พอมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือบำรุงอำเภอไหมครับ

 

ขนาด 9 ม.ม. ค่าบำรุงไม่สูง ประมาณว่าช่วยงานกาซาด ช่วยงานอำเภอ ราคายังหลักพัน ขอ ป3 ต่างจังหวัดส่วนมาก มักจะแบบนี้

Link to comment
Share on other sites

ขอบคุณมากครับ...พี่

ใบ ป3 มีอายุ 6 เดือนใช่หรือเปล่าครับ...พี่ ถ้าผมจำไม่ผิด

Link to comment
Share on other sites

ขอบคุณมากครับ...พี่

ใบ ป3 มีอายุ 6 เดือนใช่หรือเปล่าครับ...พี่ ถ้าผมจำไม่ผิด

ใช่ครับ

 

ใช้ครับ หลังจากได้รับ ป3 แล้ว จะต้องซื้อปืนตามขนาดที่ขอ จากร้านค้าปืน ภายใน 6 เดือน

 

ถ้าพ้นกำหนดแล้ว หมดอายุ

 

ถ้า ป3 ขอที่อำเภอ อาจจะขอให้ นายอำเภอต่ออายุได้ หรือต้องยื่นขออนุญาตใหม่ สุดแล้วแต่นโยบายของแต่ละอำเภอ

ส่วนคนที่ขอ ป3 กรุงเทพฯ ที่ สน.สก. (วังไชยา) จะต้องยื่นเรื่องขอใหม่สถานเดียว

 

ปล. เรื่อง ป3 อาจให้ร้านที่ขายปืนช่วยดำเนินการได้ ซึ่งต้องเสียค่าป่วยการบ้าง

ระวังร้านปืนหน่อยนะ หลายร้านเขี้ยวมาก เค้ามีวิธีไซโค หลอกล่อ ปืนเกรด 1 เกรด 2 หรือรุ่นนั้น รุ่นนี้ สเปคเทพ หรือเหล็กพิเศษ จนเคลิ้ม ราคาเว่อร์ขึ้นไปกระบอกละหลายหมื่น

หลายคนไม่รู้ซื้อมา คุยกับคนอืน อ้าว ทำไมกรูแพงว่าเค้า บานเบิก

Link to comment
Share on other sites

ใช่ครับ

 

ใช้ครับ หลังจากได้รับ ป3 แล้ว จะต้องซื้อปืนตามขนาดที่ขอ จากร้านค้าปืน ภายใน 6 เดือน

 

ถ้าพ้นกำหนดแล้ว หมดอายุ

 

ถ้า ป3 ขอที่อำเภอ อาจจะขอให้ นายอำเภอต่ออายุได้ หรือต้องยื่นขออนุญาตใหม่ สุดแล้วแต่นโยบายของแต่ละอำเภอ

ส่วนคนที่ขอ ป3 กรุงเทพฯ ที่ สน.สก. (วังไชยา) จะต้องยื่นเรื่องขอใหม่สถานเดียว

 

ปล. เรื่อง ป3 อาจให้ร้านที่ขายปืนช่วยดำเนินการได้ ซึ่งต้องเสียค่าป่วยการบ้าง

ระวังร้านปืนหน่อยนะ หลายร้านเขี้ยวมาก เค้ามีวิธีไซโค หลอกล่อ ปืนเกรด 1 เกรด 2 หรือรุ่นนั้น รุ่นนี้ สเปคเทพ หรือเหล็กพิเศษ จนเคลิ้ม ราคาเว่อร์ขึ้นไปกระบอกละหลายหมื่น

หลายคนไม่รู้ซื้อมา คุยกับคนอืน อ้าว ทำไมกรูแพงว่าเค้า บานเบิก

 

ขอบคุณครับ...พี่

 

ร้านปืนรัตนา แถววังบูรพา ดีหรือเปล่าครับ...พี

 

หรือพี่มีร้านที่พอจะแนะนำได้บ้าง แถวไหน หรือมีแหล่งที่ดีกว่าแถววังบูรพา

Link to comment
Share on other sites

ขอบคุณครับ...พี่

 

ร้านปืนรัตนา แถววังบูรพา ดีหรือเปล่าครับ...พี

 

หรือพี่มีร้านที่พอจะแนะนำได้บ้าง แถวไหน หรือมีแหล่งที่ดีกว่าแถววังบูรพา

 

ร้านค้าอาวุธปืนที่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าทุกอย่าง ทั้งโกหกหลอกลวงขายสินค้าคุณภาพธรรมดาราคาท้องตลาดแพงกว่าหลายเท่า แพงกว่าร้านค้าอาวุธปืนร้านอื่นๆ เป็นพวกร้านทีควรจดจำชื่อให้ขึ้นใจว่า ไม่ควรเข้าไปเป็นเหยื่อให้ถูกร้านค้าพวกนี้หลอกขายของที่มีราคาแพงมากๆ

 

ร้านปืนที่วังบุรพา ที่เขี้ยว โหด สำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยตามข่าว ตามราคา และคนที่เชื่อมั่นตัวเองมากไป แต่ละร้านจะมีฉายา

ร้านที่เป้นตำนาน และทุกวันนี้ก้ยังเป้นอยู่

 

กาแฟปลิดชีพ กับกระถางธูปสูบวิญญาณ อยู่ให้ห่างไว้

ร้านที่เป็นตำนาน เช่น

 

ร้านที่มีชื่อสองสัญชาติ ร้านนี้ ชงกาแฟเลี้ยงได้อร่อยมาก เอากาแฟมาให้ทานก่อนคุยเรื่องปืน ใครเข้าไปได้ชิมชิมกาแฟ ติดใจทุกราย ควักเงินซื้อปืนเกรด A ตามที่ร้านแนะนำ เกือบทุกราย บางรุ่นแพงกว่าปกติ กว่าครึ่งแสนเลยทีเดียว ร้านบอกว่าปืนร้านเขาเกรดเอ... คุณภาพดีที่สุด... ราคาจึงสูงกว่าชาวบ้านเขา... ในขณะที่ร้านอื่นๆ เป็นเกรดบีราคาจึงถูกกว่าร้านเขา......พร้อมๆ กับเอารูปปืนพังมาให้ดู... แถมเสริฟด้วยกาแฟปลิดวิญญาณ

 

 

ร้านกระถางธูปสูบวิญญาน ร้านนี้จะมีกระถางธูปใบใหญ่ตั้งไว้ที่หน้าร้าน ก็คือ ร้านที่ ท่านถามแหล่ะ !

 

 

ยังไงก็ตามถ้าคนซื้อมีความรู้บ้าง ติดตามข่าวสารเสมอ หรือหาคนแนะนำก่อนซื้อ ก็จะซื้อในราคาทีไม่ได้เวอร์ ไม่ได้ปั่นมาก

ลองเข้าไปหาความรู้ที่ เวป GUN IN ดูครับ

 

มีึคนเคยแต่งกลอนให้ร้านพวกนี้ อ่านแล้ว ขำดี

 

ในตำนาน ร้านปืนกล่าว เล่าไม่จบ หลายคนพบ สบเรื่องราว กล่าวขานไข

โอ้อวดอ้าง สร้างข่าว เล่าเกินไกล ปืนดีไซร้ อยู่หน้าร้าน ฉานนี่เอง

กล็อก 19 ดาวอังคาร สะท้านภพ ไว้ออกรบ สไลด์แกร่ง แข็งเกินสาร

ชุบสีขาว วาวระยับ จับดวงมาลย์ เจาะประจาน ปลายพอร์ท ลอดลงรู

ซื้อของถูก ร้านอื่น วางดื่นดาษ ร้านมิอาจ ลวงหลอกเจ้า เอามาขาย

เหล็กไม่ดี เกรดห่วย ซวยเกือบตาย คนซื้อไป สไลด์แตก แหกเข้าตา

อีนี่นาย รู้รึปล่าว เขาผลิต แหล่งรวมอิต ปืนปลอมบ่อน นครหวัน

นายอยากซื้อ เรามีขาย ไม่ประกัน แปดหมื่นพลัน ครบลูกเครื่อง เพรียงพร้อมมา

แต่ถ้าหาก อยากได้ดี เรามีเปลี่ยน งานดูเนียน ราคาดี แสนสี่ห้า

ปลอดภัยแน่ ร้านประกัน เห็นทันตา ก้าวพ้นมา จากประตู เขาคู่กัน..............

อีนี่นาย ออกจากร้านฉาน ระวังเขาขวิดวงกบประตูนะจ๊ะ นายจ๋า..................

 

 

 

 

แค่เข้า Google แล้วพิมพ์ "กระถางธูปสูบวิญญาณ" .... เพียบเลย....

 

:0026:

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=75332.45;wap2

 

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=75332.45;wap2

 

http://www.gun.in.th/board/index.php?action=printpage;topic=57721.0

Link to comment
Share on other sites

ถามหน่อยครับ ใครพอรู้บ้างครับว่าสนามในนครปฐมมีที่ไหนเปิดใหม่ แล้วค่าสมาชิกรายปีเท่าไหร่ ขอบคุณครับ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...